REFERENCE  (nejsem příznivce často uměle vytvářených referencí na webových stránkách, proto uvádím pouze několik zpětných reakcí klientů po zaslání zpracovaných odhadů):

"Mockrát Vám děkuji za férový přístup. Rád předám kontakt dál a určitě se na Vás ještě v budoucnu obrátíme."

"Děkujeme za seriózní a profi práci."

"...jen pro informaci si dovoluji sdělit, že na základě požadavku na zaplacení náhrady za poslední tři roky opřeného o Váš odborný odhad, protistrana uhradila mé klientce celou požadovanou částku. Děkuji za dobře odvedenou práci." (na základě vypracovaného ocenění bylo klientce JUDr. XY vyplaceno více než 400 tis. Kč jako náhrada za užívání jejího pozemku pod stavbami ve vlastnictví protistrany)

"Právě jsem obdržela Vaši zásilku a chtěla jsem Vám moc poděkovat za výborné zpracování a poděkovat za spolupráci."

"Vím, že bydlíte daleko, ale obracím se na Vás, jelikož jste dodržel vše na čem jsme se domluvili a Vaše chování bylo velmi profesionální." (po vypracování odhadu na rekreační objekt si klientka přála vypracovat odhad v místě bydliště)

"Je mou povinností pane Hrubý Vám co se týče Vaší práce a v rekordním čase neskonale poděkovat."

"Děkuji za bleskové zpracování odhadu domu."

"Jsem rád, že to tak vyšlo a vše proběhlo rychle a v pořádku."

"Milý pane Hrubý, děkujeme za pečlivě vypracovaný odhad." 

"Děkuji za vypracované ocenění, jste velmi milý."

"Děkuji Vám za spolupráci a rád se na Vás v případě další potřeby obrátím."

"Mějte krásné dny a pokud bychom opět potřebovali Vaše služby, rádi Vás oslovíme."


PROČ SI VYBRAT PRO VYPRACOVÁNÍ ODHADU PRÁVĚ MNE?

Vždy se snažím s klienty jednat slušně, seriózně a na rovinu

Klientovi je na základě jeho poptávky sdělen rozsah, ve kterém se bude cena za vypracovaní odhadu pohybovat, zároveň je uveden předpokládaný termín vypracování odhadu. Zákazníkům neslibuji nereálné termíny - zpravidla bývá odhad vypracován do 1-2 týdnů po místním šetření, záleží však na aktuální vytíženosti, případně dle domluvy s klientem. 

Samostatně jsem vypracoval již více než 350 ocenění všech běžných typů nemovitostí. Celková hodnota mnou oceňovaného nemovitého majetku přesáhla 1 mld. Kč

Ke každému klientovi respektive odhadu přistupuji individuálně. Vždy se snažím vyjít vstříc požadavkům klienta - např. cena za zpracovaný odhad a jeho rozsah je vždy přizpůsobena aktuální situaci a účelu, pro který je odhad zpracováván. Samozřejmostí je diskrétnost.

Využívám více programů zaměřených na oceňování nemovitostí (především NEMExpress AC, INEM, CEMAP, KUBIX, CS ÚRS) - to mi umožňuje zvolit nejvhodnější modul postupu a podoby ocenění pro předmětnou oceňovanou nemovitosta  účel ocenění, protože každý program má své přednosti i své slabší stránky. Žádný program však není zcela univerzální, proto vedle uvedených programů využívám dále vlastní naprogramované oceňovací moduly, které si případně upravuji na míru tak, aby výsledné ocenění a tedy především výsledná hodnota vystihovala reálnou hodnotu oceňované nemovitosti. 

Přestože je každé ocenění individuální, mám rámcově vytvořený vlastní postup ocenění, při kterém oceňovanou nemovitost porovnávám s obdobnými nemovitostmi, které byly v nedávné době obchodovány - k nim si dohledám dle kupních smluv skutečně realizované prodejní ceny (pokud to není nezbytně nutné, nepracuji výhradně s nabídkovými cenami z inzercí jako tak dělá velká část kolegů), zároveň používám takové nemovitosti, ke kterým jsem schopen ve speciálních databázích zpětně dohledat nabídkovou inzerci předmětných nemovitostí, kde je zachycen stav nemovitosti před jejím prodejem (popis, číselné údaje, fotodokumentace), zároveň je tím ověřeno, že se jednalo o skutečnou tržní hodnotu (že nešlo o prodej za nestandardních tržní podmínek - tj. např. prodej v rodině, přímý prodej třetí osobě bez "poptávkového řízení" respektive marketing skrze realitní servery apod.). Tímto postupem znám stav porovnávaných nemovitostí v době prodeje i uvnitř staveb, což je pro správné ocenění velice důležité. Zpravidla pracuji minimálně s 5 vzorky. Veškeré informace dále ověřuji a prověřuji dle charakteru nemovitostí - mj. využívám např. evidenci LPIS (registr zemědělské půdy), LHO - lesní hospodářské osnovy ÚHUL, StreetView Google a Panorama na mapy.cz (fotografie nemovitostí z pozemního mapování), územní plány, povodňové mapy, mapy kriminality atd. atd. Ve výsledku se jedná o poměrně složitý a často improvizační proces, jehož cílem je vždy co nejsprávněji odhadnutá tržní hodnota - tj. dle nejlepšího vědomí a svědomí. Výsledný odhad je koncipován tak, aby byl pro klienta srozumitelný a aby bylo zřejmé, jak jsem výsledné hodnoty dosáhl. Neschovávám se za nesrozumitelný obsah odhadu (oceňovací analýzy), ze kterého klient nepozná, jak bylo výsledné hodnoty dosaženo. Držím se zásady znaleckých posudků, tj. že každý odhad má být především přezkoumatelný. Zároveň je nutné uvést, že se jedná o odhad a nikoliv stanovení hodnoty - tzn. pokud si necháte udělat 3 odhady, budou se vždy od sebe výslednou hodnotou odlišovat (méně např. u bytů na městských sídlištích, s vyšší pravděpodobností více např. u atypických domů), vždy by se však měly pohybovat v určité toleranci. Z tohoto důvodu je-li to vhodnější, tak uvádím do odhadu cenové rozmezí, ve které bude výsledná hodnota ležet. 

Jsem kvalifikovaný odhadce nemovitostí. Disponuji živnostenským oprávněním pro činnost "Oceňování majetku pro věci nemovité". Jedná se o činnost vázanou, mj. na požadované vzdělání - v mém případě čtyřsemestrální specializační studium znalectví v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí. Studium jsem absolvoval na Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze. Absolvovanou závěrečnou zkouškou jsem mj. prokázal odbornou způsobilost k výkonu znalecké činnosti ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e zákona č. 36/1967 Sb. v oboru (odvětví, specializaci): ekonomika (ceny a odhady, oceňování nemovitostí). Jelikož nejsem soudně jmenovaným znalcem, nemohu vykonávat znaleckou činnost a provádět znalecké posudky (zpravidla pro potřeby soudů a veřejné správy). Disponuji však oprávněním vypracovávat cenové odhady a odborná vyjádření o ceně obvyklé nemovitostí. V případě zájmu mohu předložit osvědčení o dosažení odborného vzdělání. Vzdělání a nabyté zkušenosti dále rozšiřuji dalším (sebe)vzděláváním a samozřejmě i výkonem samotné činnosti odhadce (tj. běžnou praxí - vypracováváním odhadů a odborných vyjádření - především (ale nejen) o ceně obvyklé / tržní hodnotě nemovitostí).

Vedle standardního analogového (papírového) vyhotovení odhadu jsem schopen dodat i elektronický originál odhadu opatřený elektronickým podpisem (zabezpečené PDF). 

Vždy se snažím maximálně vyjít vstříc požadavkům klienta.