POSTUP OCENĚNÍ

1. VAŠE POPTÁVKA

Na začátku potřebuji znát účel a předmět ocenění. Konktaktovat mne můžete telefonicky, formulářem nebo poslat e-mail či SMS. Preferovaná varianta je e-mail s uvedením účelu a předmětu ocenění - po seznámení se s předmětem ocenění z veřejných dat (katastr nemovitostí, mapy.cz...) se Vám ozvu zpět s nabídkou na vypracování ocenění, připojím základní informace k postupu ocenění, mj. také konečnou cenu za zpracování odhadu a termín jeho vypracování.

2. PŘÍPRAVA OCENĚNÍ

Po potvrzení Vašeho zájmu o zpracování odhadu se připravím na místní šetření - tj. připravím si podklady a zjistím dostupné informace o oceňované nemovitosti.

3. MÍSTNÍ ŠETŘENÍ

Základem plnohodnotného ocenění je místní šetření. Tzn., že se přijedu na nemovitost podívat, pořídím fotodokumentaci, změřím výměry, zjistím další informace a odjíždím. Přítomnost klienta není nutná, ale je (obzvláště v případě stavby) žádoucí. 

Místní šetření trvá zpravidla 0,5 - 1,5 hod. (dle charakteru a velikosti objektu). 

Pro některé účely ocenění není místní šetření vyžadováno (např. ocenění pronajaté bytové jednotky pro účely daňových odpisů).

5. VYPRACOVÁNÍ ODHADU

Na základě zjištěných informací je vypracován odhad. Zde je přesně specifikován předmět a účel ocenění, popsány oceňovaná nemovitost, obecná východiska oceňování, porovnávané vzorky, oceňovací analýza a závěr s uvedenou odhadnutou hodnotou (případně i širším rozmezím, ve kterém bude tato hodnota ležet). Přílohou je obvykle fotodokumentace a údaje z katastru nemovitostí, případně další relevantní dokumentace. 

Rozsah odhadu se odvíjí od účelu ocenění a charakteru oceňovaných nemovitostí - obvykle se jedná o 15-30 stran, nicméně v případě především ocenění souborů nemovitých věcí rozsah dosahuje i 40-60 stran. Prioritou pro mne je, aby klientovi bylo z ocenění zcela zřejmé, jak bylo k výsledné hodnotě dojito.

6. PŘEDÁNÍ ODHADU

Způsob předání je domluven dopředu (zpravidla na místním šetření). Dnes již ve většině případů odesílám vypracované ocenění elektronicky (PDF soubor opatřený elektronickým podpisem), nicméně dle domluvy lze zároveň samozřejmě předat/zaslat poštou i požadovaný počet výtisků ocenění.

Podrobnější informace především k oceňovací analýze a k samotnému vypracování odhadu naleznete v části Reference a Užitečné info.