Zaměřuji se na tržní oceňování nemovitostí, a to především v následujících případech:

PRODEJ NEMOVITOSTI

Chcete-li zjistit, za kolik můžete reálně svoji nemovitost prodat. 

KOUPĚ NEMOVITOSTI

Kupujete-li nemovitost a chcete-li si nechat nezávisle ověřit její reálnou hodnotu. 

ZJIŠTĚNÍ CENY NEMOVITOSTI

Chcete-li orientačně zjistit, jaká je cena Vašeho domu, pozemku či jiné nemovitosti.

DĚDICKÉ ŘÍZENÍ

Odborné vyjádření - odhad ceny obvyklé pro účely dědického řízení. 

MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ

Odhad tržní hodnoty pro účely majetkového vyrovnání / vypořádání spoluvlastnických podílů. 

REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENA

Zpracuji reprodukční pořizovací cenu nemovitosti dle § 29 odst. 1 d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů - pro účely daňových odpisů. 

ZJIŠTĚNÍ KUPNÍCH CEN

Zjištění realizované kupní ceny u požadované nemovitosti, kde proběhl prodej. Sestavení přehledu nemovitostí / požadovaného segmentu, u kterých v dané lokalitě proběhl prodej apod. 

ZJIŠTĚNÍ VĚCNÉ HODNOTY

Cena samotné stavby jako takové nákladovou metodou - např. chcete-li zjistit, za jakou částku by bylo možné postavit nemovitost obdobnou té Vaší nebo pro zjištění hodnoty stavby pro účely správného určení výše jejího pojištění.  

MAPOVÉ ZOBRAZENÍ NEMOVITOSTÍ

Nabízím přehledné mapové zobrazení nemovitostí (typicky sestavení přehledu nemovitostí dle čísla listu vlastnictví - LV). Díky němu názorně vidíte, kde máte jaké nemovitosti na podkladu např. leteckého snímku.

TVORBA CENOVÝCH MAP

Na základě zadání klienta jsem schopen sestavit přehlednou cenovou mapu - a to i díky a aktivnímu užívání GIS softwaru (geografických informačních systémů), které slouží pro práci s prostorovými daty. 

...A DALŠÍ ČINNOST SOUVISEJÍCÍ S OCEŇOVÁNÍM NEMOVITOSTÍ DLE POŽADAVKU KLIENTA.


Nemovitost = dům, byt, pozemek (louka, pole, les, zahrada...), garáž, rekreační objekt (chata, chalupa), hospodářské stavení (stodola...) apod.


Tržní odhad hodnoty nemovitosti je odhad, který reflektuje hodnotu nemovitosti na trhu odhadem ceny obvyklé. Cenou obvyklou se dle zákona o oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. 


Jelikož jsem odhadcem, nikoliv soudním znalcem, nejsem oprávněn zpracovávat znalecké posudky. Znalecké posudky vyžadují nejčastěji orgány veřejné moci (soudy, finanční úřady, převod státního majetku...). Nezpracovávám posudky v rámci hypoték - v tomto případě je třeba se obrátit na odhadce, který má uzavřenou smlouvu s Vaší bankou.