PODKLADY OCENĚNÍ

Seznam podkladů je pouze orientační - vždy závisí na charakteru oceňované nemovitosti, způsobu užívání a účelu ocenění.

Typické podklady zajištěné ze strany klienta:

  • kupní smlouvy

  • smlouvy o zřízení zástavního práva, věcného břemene apod.

  • dokumenty ke stavbě - kolaudační rozhodnutí, projektová dokumentace, technické výkresy apod.

  • dříve vypracované odhady ceny nemovitosti/znalecké posudky o ceně nemovitosti

  • při zpracování ocenění pro účely dědického řízení číslo dědického řízení a spisová značka (přiděluje notář), údaje o zůstaviteli, datum úmrtí

​​Typické podklady zajištěné mnou v rámci ocenění nemovitosti

  • výpis z LV (listu vlastnictví)

  • snímek katastrální mapy

  • kopie kupních smluv týkajících se obdobných nemovitostí

  • charakteristika porovnávaných nemovitostí