Jaké podklady jsou v oceňování nemovitostí využívány?

Celé oceňování nemovitostí je založeno na relevantních podkladových datech, které jsou jak pro zpracování odhadu (přehlednost, důvěryhodnost...), tak při samotné oceňovací analýze využívány.  Konkrétní podklady se vždy odvíjí od charakteru oceňované nemovitosti, způsobu jejího užívání a účelu ocenění. Pro vaši představu jsem se rozhodl uvést některé podklady, které mohou odhadci jeho práci výrazně usnadnit, respektive zpřesnit výslednou odhadnutou hodnotu nemovitosti (a to je přeci to, oč tu běží). 

Typické podklady dodané klientem:

 • kupní smlouvy

 • smlouvy o zřízení zástavního práva, věcného břemene apod.

 • dokumenty ke stavbě - kolaudační rozhodnutí, projektová dokumentace, technické výkresy apod.

 • dříve vypracované odhady ceny nemovitosti/znalecké posudky o ceně nemovitosti

 • při zpracování ocenění pro účely dědického řízení číslo dědického řízení a spisová značka (přiděluje notář), údaje o zůstaviteli, datum úmrtí

​​Typické podklady zajištěné mnou v rámci ocenění nemovitosti

 • výpis z LV (listu vlastnictví)

 • snímek katastrální mapy

 • kopie kupních smluv týkajících se porovnávaných nemovitostí

 • popis a fotodokumentace porovnávaných nemovitostí z období před jejich prodejem

 • charakteristika porovnávaných nemovitostí

 • územní plány (grafická, textová část)

 • informace o nemovitostech z registru půdy LPIS

 • informace o lesních porostech z LHO (lesní hospodářské osnovy)

 • atd. atd.


katastrální mapa LV
katastrální mapa LV
ukázka z kupní smlouvy
ukázka z kupní smlouvy